شورای سیاستگذاری

علیرضا مختار پور

علیرضا مختار پور

رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره
ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر فاطمه صدر

دکتر فاطمه صدر

دبیر شورای سیاست‌گذاری جشنواره
معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر سعیده اکبری داریان

دکتر سعیده اکبری داریان

دبیر کمیته علمی جشنواره 
عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مشاور معاونت پژوهش و منابع دیجیتال
پریسا پاسیار

پریسا پاسیار

دبیر اجرایی جشنواره
 
میترا حاجیان

میترا حاجیان

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره
رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی و بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر عصمت مومنی

دکتر عصمت مومنی

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره
معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
سید هادی موسوی

سید هادی موسوی

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره
معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر محمد عباسی

دکتر محمد عباسی

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر محبوبه قربانی

دکتر محبوبه قربانی

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره
مدیر کل آموزش و پژوهش های کتابداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر علی کالیراد

دکتر علی کالیراد

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره
رئیس پژوهشکده اسناد
دکتر نرگس نشاط

دکتر نرگس نشاط

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره
عضو هئیت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر فتانه ترکاشوند

دکتر فتانه ترکاشوند

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره
معاون اداره کل پژوهش کتابداری و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران