• ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد و ارتقای فرهنگ پژوهش
  •  شناسایی و معرفی اندیشمندان، پژوهشگران و نوآوران در راستای اهداف و مأموریت‌های سازمان
  • کشف استعداد، ایجاد انگیزه، گسترش تجربه‌‌های علمی پژوهشگران
  • ایجاد تعامل و همکاری علمی میان پژوهشگران
  • فراهم‌سازی فضایی پرشور و رقابتی میان اندیشمندان در حوزه‌های یادشده
  • شناسایی پژوهش‌های مرتبط با سازمان و بررسی کاربست آنها
  • آگاهی‌رسانی درباره پژوهش‌های متنوع سازمان
  • فراهم آوردن امکان همکاری‌های درون سازمانی و برون سازمانی