کمیته علمی

دکتر  سعیده اکبری داریان

دکتر سعیده اکبری داریان

دبیر کمیته علمی
عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مشاور معاونت پژوهش و منابع دیجیتال
دکتر  فاطمه  صدر

دکتر فاطمه صدر

عضو کمیته علمی
معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر  عصمت مومنی

دکتر عصمت مومنی

عضو کمیته علمی
معاون کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر  علی کالیراد

دکتر علی کالیراد

عضو کمیته علمی
رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر محبوبه قربانی

دکتر محبوبه قربانی

عضو کمیته علمی
مدیرکل پژوهش کتابداری و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر زویا آبام

دکتر زویا آبام

عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
دکتر سعید اسدی

دکتر سعید اسدی

عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
دکتر رضا رجبعلی بگلو

دکتر رضا رجبعلی بگلو

عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
دکتر مجتبی سلطانی احمدی

دکتر مجتبی سلطانی احمدی

عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه پیام نور
دکتر  محمد حدادی

دکتر محمد حدادی

عضو کمیته علمی
مدیرکل مرمت و حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر رضا خانی‌پور

دکتر رضا خانی‌پور

عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر  محمد جواد عبداللهی

دکتر محمد جواد عبداللهی

عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه تحقیقات آرشیوی و تدوین استانداردها سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر  اکبر فلاحی

دکتر اکبر فلاحی

عضو کمیته علمی
سرپرست اداره کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر  مطلب مطلبی

دکتر مطلب مطلبی

عضو کمیته علمی
عضو هیئت‌علمی گروه تحقیقات تاریخ معاصر ایران و تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر مصطفی ملایی

دکتر مصطفی ملایی

عضو کمیته علمی
کارشناس اسناد آرشیوی. اداره کل تنظیم و توصیف اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر  نرگس نشاط

دکتر نرگس نشاط

عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه مدیریت اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران