• علم اطلاعات و دانش‌شناسی (مطالعات نظری/ مدیریت اطلاعات و دانش/ علوم داده/ تحول دیجیتال/ فناوری‌های نوپدید و هوش مصنوعی/ سازماندهی اطلاعات و دانش/ خدمات اطلاعاتی/ اخلاق اطلاعات/ تعامل انسان و اطلاعات) 
  • علوم آرشیوی (شناسایی و ارزشیابی اسناد/ تنظیم و توصیف اسناد/ خدمات آرشیوی/ فناوری‌های نوپدید/ اخلاق و آرشیو/ سند‌‌شناسی و سندخوانی/ اسناد الکترونیکی/ آرشیو مشارکتی)
  • مطالعات تاریخ معاصر با تأکید بر سندپژوهی و تاریخ شفاهی (مطالعات نظری/ تاریخ سیاسی/ تاریخ اجتماعی/ تاریخ فرهنگی/ تاریخ اقتصادی/ هوش مصنوعی و ‌‌فناوری‌های نوپدید در مطالعات تاریخی)
  • ایران‌شناسی (مطالعات نظری تمدنی/ مطالعات ایران فرهنگی/ نگرش اندیشمندان غیرایرانی و ایرانی به ایران/ مناسبات ایران با غرب و شرق/ مرجع‌شناسی و مأخذشناسی)
  • اسلام‌شناسی با تأکید بر تحولات دو سده اخیر (مطالعات نظری تمدنی در میان اسلام‌پژوهان/ مطالعات تمدنی اسلام و سایر ادیان/ مطالعات تمدنی اسلام در غرب و شرق/ مسائل راهبردی جهان اسلام/ مرجع‌شناسی و مأخذشناسی/ میراث مستند جهان اسلام)
  • حفاظت و نگهداری منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای(مدیریت بحران/ حفاظت پیشگیرانه/ مواد و شیوه‌های نوین/ نظریه‌های مرمت/ امنیت میراث مستند/ فناوری‌های نوپدید/ حفاظت دیجیتال)
  • نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی(فناوری های نوپدید در نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی/ سازماندهی و خدمات اطلاعاتی نسخ خطی)
  • آینده‌پژوهی مسائل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با محوریت هوش مصنوعی