کمیته اجرایی

پریسا پاسیار

پریسا پاسیار

دبیر اجرایی جشنواره
پریسا ساسانی

پریسا ساسانی

عضو کمیته اجرایی
نماینده حوزه ریاست و روابط عمومی
علیرضا اکبری

علیرضا اکبری

عضو کمیته اجرایی
معاون اداره کل پردازش منابع و فناوری های دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
زهرا تهوری

زهرا تهوری

عضو کمیته اجرایی
رئیس گروه آموزش تخصصی و عمومی
محمد ایرانشاهی

محمد ایرانشاهی

عضو کمیته اجرایی
رئیس اداره نشر منابع کتابی و غیر کتابی
جلال قربانی

جلال قربانی

عضو کمیته اجرایی
نماینده معاون توسعه مدیریت و منابع
دکتر فتانه ترکاشوند

دکتر فتانه ترکاشوند

عضو کمیته اجرایی
معاون اداره کل پژوهش کتابداری و آموزش
هنگامه خلیلی

هنگامه خلیلی

عضو کمیته اجرایی
کارشناس گروه آموزش تخصصی و عمومی
علی حیدری

علی حیدری

عضو کمیته اجرایی
کارشناس اداره کل پردازش دیجیتال
اعظم خاکباز

اعظم خاکباز

عضو کمیته اجرایی
کارشناس اداره کل پردازش دیجیتال
آمنه هزارخانی

آمنه هزارخانی

عضو کمیته اجرایی
مسئول دفتر اداره کل پژوهش کتابداری و آموزش