برای ارسال اثر برای جشنواره؛ روی عنوان جشنواره کلیک کنید
عنوان جشنواره
3. طرح پژوهشی
توضیحات

در ارسال اثر به جشنواره توجه به نکات زیر ضروری است:

  1.  جشنواره آثاری که در بازه زمانی مهر 1401 تا مهر 1402 خاتمه یافته اند، را دریافت و برررسی می کند.
  2. برای ارسال اصل اثر، به منظور داوری دو سو ناشناس، لطفا علاوه بر فایل اصل اثر، فایل بدون نام پدیدآور(ان) را نیز ارسال فرمایید. 
  3. لطفا فایل های تکمیلی زیر را برای جشنواره ارسال کنید:
    • نامه اختتام طرح پژوهشی
    • موافقتنامه مجری/ مجریان همکار طرح پژوهشی
آخرین مهلت ارسال آثار 1402-09-18
تاریخ اعلام نتایج 1402-10-18