در سومین جلسه کمیته علمی جشنواره؛ فرایند داوری و کاربرگِ ارزیابی آثار در حوزه تاریخ شفاهی در چهاردهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران بررسی شد
20 آبان 1402
در سومین جلسه کمیته علمی جشنواره؛ فرایند داوری و کاربرگِ ارزیابی آثار در حوزه تاریخ شفاهی در چهاردهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران بررسی شد

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، سومین جلسه کمیته علمی چهاردهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران با گفتگو در زمینه فرایند داوری و بررسی کاربرگِ داوری آثار در حوزه تاریخ شفاهی در 16 بند تصویب شد.