با حمایت از اثر برگزیده سیزدهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری سازمان و اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ رساله دکتری «درمان آسیب زردشدگی ناشی از اکسایش سلولز کاغذهای تاریخی با استفاده از شستشو و عوامل کاهنده» بررسی می شود
20 آذر 1402
با حمایت از اثر برگزیده سیزدهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری سازمان و اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ رساله دکتری «درمان آسیب زردشدگی ناشی از اکسایش سلولز کاغذهای تاریخی با استفاده از شستشو و عوامل کاهنده» بررسی می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، این رساله دکتری که در بهمن 1400 در دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان دفاع شده است، در راستای حفاظت کاغذ به عنوان ماده‌ای پرکاربرد و ابزار ثبت وقایع و رویدادهای گذشته، حفظ میراث گذشتگان و انتقال به آیندگان انجام شده است. حفاظت آثار کاغذی، به سبب اهمیتی که اسناد، مدارک و نسخه‌های خطی در طول تاریخ داشته‌اند، تاریخچه‌ای دیرینه دارد. اکسیداسیون یکی از فرایندهایی است که سبب تخریب ساختار کاغذ می‌شود و زرد شدگی محصول این فرایند مخرب است. حفاظت ساختار مادی، نیازمند شناخت کافی از اثر تاریخی و درک صحیح عوامل و فرایندهای تأثیرگذار در تخریب آن است. راهکارهای حفاظت و مرمت مستلزم انجام آزمون‌هایی با توجه به متغیرهای گوناگون محیطی است تا اطمینان لازم از کارایی عملیات حفاظت و مرمت به دست آید.

خواجه‌محمودی در پژوهش حاضر به دنبال راهکارهایی برای کاهش زردشدگی ناشی از اکسایش سلولز کاغذ به وسیله شستشو و عوامل کاهنده با کمترین میزان آسیب ساختاری به آن است. او با هدف حفاظت و درمان کاغذهای تاریخی در صدد آن است که دریابد چگونه می توان تأثیر استخراج و احیاء محصولات تخریب رنگی بر استحکام و مقاومت کاغذ را ارزیابی کرد و این کار چگونه از آسیب بیشتر به کاغذ جلوگیری می کند.

جزئیات خبر در وبسایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران